12 maja 2018
godz. 15.00-16.00

WYKŁAD. Projekt. Ogród miejski. Colectivo Milpa

miejsce: ul. Św, Marcin 45, Pasaż Pod złotą Kulą / Pasaż zielony

David Robertson jest zapalonym rolnikiem i komunikatorem. Inspiruje ludzi do łagodniejszego obchodzenia się ze środowiskiem poprzez organiczne rolnictwo. Żywo interesuje się zachowaniem tradycyjnych technik rolniczych i poszukuje sposobów czystej i zrównoważonej produkcji żywności. W trosce o zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe i ryzyko związane z pestycydami w żywności, 8 lat temu Robert założył Colectivo Milpa, obecnie jeden z najważniejszych projektów permakultury i rolnictwa ekologicznego na terenie południowego Meksyku.

Colectivo Milpa jest szkołą permakultury i rolnictwa ekologicznego, prowadzoną na farmie o powierzchni 0,5 hektara. Głównym celem projektu jest edukacja poprzez różne warsztaty dotyczące rolnictwa ekologicznego i motywowania ludzi do uprawy własnej żywności. Od rozpoczęcia projektu przeprowadzono ponad 115 warsztatów w różnych miastach i społecznościach wiejskich w całym Meksyku. Dla lokalnych konsumentów i rolników projekt jest przykładem alternatywnych systemów produkcji żywności i permakultury. Zasadniczym trzonem projektu jest bank nasion, który ratuje i konserwuje zagrożone odmiany nasion, pomagając zapewnić istnienie i dostępność rodzimych meksykańskich roślin.

Wykształcenie:

2017 Rolnictwo ekologiczne, prowadzący Lorenzo Escalante – Slow Food Yucatán
2015: Naturalne rolnictwo i agro-homeopatia. Prowadzący: Radko Tichavsky.
2012: Agro-ekologia, bio-intensywna uprawa i bank nasion z Centro de Agro ecología y vida Sostenible – Cooperativa Las Cañadas.
2012: zaawansowane rolnictwo ekologiczne, mikrobiologia, permakultura i keyline; prowadzący: inż. Eugenio Gras Menaut, inż. Ignacio Zamora i inż. Jairo Restrepo Rivera
2012: Ukończony kurs ABC rolnictwa ekologicznego prowadzony przez inż. Jairo Restrepo Rivera.
2011: Rolnictwo miejskie i podmiejskie jako środek bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju terytorialnego: FAO-Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas
2010-2011: Podstawowa ekologia rolnicza prowadzona przez U Yits Ka’an Ekologiczną Szkołę Rolniczą Mani
2010: Bio-architektura: Budowanie z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Prowadzący: prof. dr inż. Gernote Minke.
2003-2008: Studia uniwersyteckie w zakresie komunikacji wizualnej i mediów, Universidad Anáhuac Mayab, Mérida, Jukatan, Meksyk.

Projekt: Ogród miejski. Colectivo Milpa, Cholu Urban Milperos: dwóch młodych meksykańskich rolników, którzy chcą uratować dziedzictwo rolnicze Majów w kraju będącym w złożonej sytuacji.

English Version

12 maja 2018
godz. 15.00-16.00

David Robertson, is a passionate farmer and communicator, committed to inspiring people to be gentler with our environment through organic agriculture. With a keen interest in preserving traditional agricultural techniques and in exploring ways to produce the food we need in a clean and sustainable way. Concerned about climate change, food security and the risks of pesticides in our food he established Colectivo Milpa 8 years ago, one of the most important permaculture and organic farming projects in the south of Mexico.

Colectivo Milpa is a permaculture and organic agriculture school and 5,000 square meter farm. The main goal  of this project is to educate through different workshops on organic agriculture and to motivate people to grow their own food. Since the beginning we have taught more than 115 workshops around different cities and rural communities in Mexico.Thanks to this project we were able to set an example to local consumers and other farmers on alternative food production systems and permaculture design. The main core of this project is our heirloom seed bank which rescues and preserves endangered seeds varieties, helping to ensure the existence and availability of native seeds in Mexico.

Education: 
2017 Organic Agriculture Taught by Lorenzo Escalante – Slow Food Yucatán

2015: Natural agriculture and agro-homeopathy. Taught by Radko Tichavsky.

2012: Agro ecology and Bio intensive Cultivation and Heirloom Seed Production with the Centro de Agro ecología y vida Sostenible – Cooperativa Las Cañadas.

2012: Advanced Organic Agriculture, Microbiology, Permaculture and Keyline, taught by Ing. Eugenio Gras Menaut, Ing. Ignacio Zamora and Ing. Jairo Restrepo Rivera

2012: Completed course ABC of Organic Agriculture Taught by Ing. Jairo Restrepo Rivera.

2011:Urban and Peri-Urban Agriculture as a means for alimentary security and territorial development given by FAO- Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas

2010-2011: Basic Agro ecology taught by the U Yits Ka’an Ecological Agriculture School of Maní
2010: Bio-architecture Construction with natural materials taught by Professor Dr. Ing. Gernote Minke.
2003-2008: University studies in Visual Communication and Media, Universidad Anáhuac Mayab, Mérida, Yucatán, México. Professional license # 385222

Project: Urban Garden. Colectivo Milpa, Cholu Urban Milperos, two young Mexican farmers who aim to rescue the mayan agricultural knowledge in a country with a complex situation.


Wykłady

12 maja 15.00-16.00

Projekt. Ogród miejski. Colectivo Milpa